ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία με την επωνυμία Eurostudies σας καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της "www.eurostudies.gr".

Η περιήγηση και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πραγματοποιείται, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο Χρήστης ή το Μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Έννοιες / Ορισμοί

  • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα eurostudies.gr".
  • Χρήστης: κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ανεξάρτητα του αν είναι Μέλος ή όχι.
  • Μέλος: κάθε συνδρομητής που έχει εγγραφεί ως μέλος στην Ιστοσελίδα με σκοπό να ωφεληθεί από την Υπηρεσία(ες) της Εταιρίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν γίνει Μέλος και προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά προϊόντων/Υπηρεσιών ή εάν επιλέξει να λαμβάνει τα ενημερωτικά μας μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η Ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των Μελών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένα στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, τα οποία στοιχεία και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του Μέλους και της Εταιρίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το Μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το Μέλος στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρία, με σκοπό την εκτέλεση των Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το Μέλος. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Το Μέλος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Το Μέλος αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του Μέλους στην Ιστοσελίδα με σκοπό:

  1. την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους Υπηρεσιών που παρέχει η Ιστοσελίδα στα Μέλη της,
  2. την εν γένει ενημέρωση του Μέλους,
  3. την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του Μέλους αναφορικά με τις Υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της Ιστοσελίδας,
  4. την ενημέρωση του Μέλους σχετικά με νέα προϊόντα κ.λπ.
  5. την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας,
  6. κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Cookies

Η Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη/Μέλους, επιτρέποντας στην Ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του Χρήστη/Μέλους, την αναγνώριση αυτών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην Ιστοσελίδα. Περαιτέρω, συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Χρηστών/Μελών, αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους Χρήστες/Μέλη πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του Χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Οι Χρήστες/Μέλη μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστοσελίδα.